Sälj/Leveransvillkor

Allmänna leveransvillkor


Definitioner
I de allmänna leveransvillkoren skall nedan angivna termer ha följande betydelse:
Med Bolaget avses Aqua Line Pipe Systems AB med organisationsnummer 556634-3348.
Med Kunden avses den kund som köper Bolagets varor.
Med Varor avses de marknadsförda varor som skall levereras av Bolaget till Kunden.
Med Leveransdag avses den dag som överenskommits mellan Bolaget och Kunden att leverans av Varor skall ske till Kunden.
Med Köpeskilling avses den ersättning som Kunden enligt överenskommelse skall utge till Bolaget vid köp av Varor.

1 Tillämplighet
1.1 Leveransbestämmelser
Dessa leveransbestämmelser gäller för Bolagets försäljning av varor tillverkade eller i övrigt tillhandahållna av Bolaget.

1.2 Ändringar i leveransbestämmelser
Bolaget äger när som helst ändra dessa allmänna leveransbestämmelser. Sådan ändring träder i kraft fyra (4) veckor efter det att Bolaget till Kunden avsänt meddelande om de ändrade bestämmelserna eller på annat sätt informerat Kunden om de ändrade bestämmelserna.

2 Leveransåtagande
2.1 Bolagets åtaganden
Bolaget åtager sig att på de villkor som anges i dessa allmänna leveransvillkor leverera Varorna till Kunden.

2.2 Inköp och försäljning av Varorna
Kunden köper Varorna i fast räkning och säljer eller brukar dessa i eget namn och för egen räkning.

2.3 Import utanför Bolagets kontroll
Bolaget ansvarar inte för import av Varorna till Sverige om sådan import ligger utanför Bolagets kontroll.

2.4 Leveransadress
Leverans skall ske till av Kunden anvisad adress.

3 Beskrivningar
3.1 Uppgifter om Varorna
Alla uppgifter beträffande sammansättning, innehåll, vikt, storlek, hållbarhet, konsistens och andra data i kataloger, cirkulär, annonser, bildmaterial, elektronisk information, prislistor och på förpackningar är - med undantag för fall där lag kräver exakta uppgifter - ungefärliga och lämnas med förbehåll för ändringar. Sådana uppgifter är bindande endast i den mån avtal uttryckligen hänvisar till dem.

4 Leveranstid
4.1 Beslut om leveranstid
Leveranstid bestäms för varje enskild leverans.

4.2 Underrättelse om leveransförsening
Finner Bolaget att avtalad leveranstid icke kan hållas eller framstår dröjsmål med leverans som sannolik, skall Bolaget genast underrätta Kunden om detta. Finner Kunden att han inte kommer att kunna mottaga varorna på Leveransdagen eller framstår dröjsmål som sannolikt skall Kunden genast underrätta Bolaget om detta.

4.3 Meddelad leveransförsening
Har Bolaget meddelat Kunden leveransförsening enligt punkt 4.2 skall Bolaget inte anses vara i dröjsmål med leverans. Leveransförsening i övrigt medför endast den rätt för Kunden som anges i punkt 4.

4.4 Förlängd leveranstid
Om leveransförsening uppstår pågrund av någon i punkt 13 angiven omständighet eller på grund av omständighet som är hänförlig till Kunden eller har Bolaget i övrigt lämnat meddelande enligt punkt 4.2, skall leveranstiden förlängas med skälig tid.

4.5 Hävning av avtal
Om leveranstiden i enlighet med punkt 4.4 förlängts med mer än tio (10) dagar och har varorna ej levererats vid utgången av denna tid, äger vardera parten rätt att genom meddelande till den andra parten häva avtalet såvitt avser försenad leverans.

4.6 Underlåtenhet att mottaga Varorna
Om Kunden underlåter att mottaga varorna vid överenskommen leveranstidpunkt är Kunden ändock skyldig att erlägga betalning för dessa. Bolaget skall i sådant fall ombesörja lagring av varorna på Kundens risk och bekostnad. Bolaget äger, om Bolaget så önskar, i stället rätt att häva köpet.

5 Leveransvillkor
5.1 Tolkning av leveransvillkor
Leveransvillkor skall tolkas enligt Sveriges Speditörförbunds system för kostnadsfördelning i anslutning till Incoterms (Combiterms), i dess lydelse den dag då avtal ingicks.

5.2 Villkor
Frakt betalas efter godsets vikt och volym till av Kunden anvisad leveransadress, såvida inte annat överenskommits. Bolaget kommer att debitera Kunden kostnaden för transport.

6 Ändring, annullering och retur
6.1 Ändring och annullering av beställning
Kunden äger rätt att utan kostnad ändra eller annullera beställning av lagervaror under förutsättning att besked härom kommer Bolaget tillhanda senast tre (3) vardagar före Leveransdagen. Kunden äger inte rätt att avbeställa ej lagerförda, och för kunden specifikt hemtagna produkter.

6.2 Returer
Inga returer accepteras om ej särskild överenskommelse träffats därom, eller om Kunden har en sådan rätt enligt svensk lag.

7 Priser och fakturering
7.1 Pris
Priset för Varorna skall vara det pris som anges i Bolagets påorderdagen gällande prislista vid order för omgående leverans. För övriga order gäller det pris som anges i Bolagets på Leveransdagen gällande prislista.

7.2 Mervärdesskatt
Samtliga priser i varje prislista, som utges av Bolaget, är angivna exklusive mervärdeskatt. På Webshopen kan man välja att se priset inklusive eller exklusive moms.

8 Betalning
8.1 Betalningsvillkor
Betalning skall ske i enlighet med de villkor som angivits i tillämplig prislista. Utöver Köpeskillingen skall Kunden erlägga mervärdeskatt och annan tillämplig skatt eller pålaga.

8.2 Dröjsmålsränta
Vid betalning efter förfallodagen skall Kunden utge dröjsmålsränta i enlighet med vad som anges i gällande prislista.

9 Ändring av Varorna
9.1 Kvalitet, förpackning och märken
Bolaget är oförhindrat att ändra Varornas kvalitet och förpackning och/eller att utesluta vissa däri ingående märken.

10 Ansvar för fel eller brist
10.1 Fel eller brist
Fel eller brist i levererad vara medför endast den rätt för Kunden som anges nedan. Med fel avses fel, som hänför sig till tillverkning eller sammansättning av varan. Med brist avses att den levererade varan ej överensstämmer med överenskommen kvantitet.

10.2 Utbyte eller tilläggsleverans
Vid fel eller brist förbinder sig Bolaget att i eget val byta ut varan, helt eller delvis, eller att utföra en tilläggsleverans.

10.3 Meddelande om fel eller brist
Bolaget ansvarar endast för fel eller brist som förelåg vid leveransen. Vid fel i förpackningen och fel som i övrigt är synligt för Kunden ansvarar Bolaget endast om Kunden inom två (2) dagar från den dag då Kunden mottagit varan skriftligen till Bolaget påtalar felet. Vid transportskada skall fel dock påtalas omedelbart till chaufför och noteras på frakthandlingarna.

10.4 Bolagets ansvar
Bolaget ansvarar ej för fel eller brist som orsakas av:
a) brister i förvaringen eller hanteringen av varan hos kund
b) normal försämring av varan
c) ändringar i varan utförda av Kunden
d) bristfälliga logistikrutiner hos Kunden (exempelvis, men ej begränsat till, "först-in-först-ut-principen").

11 Ansvar för produktskada
11.1 Produktansvarslagen
Bolaget ansvarar för produktskada enligt produktansvarslagen och enligt punkt 11.

11.2 Produktskada på egendom
Bolaget ansvarar för produktskada på egendom endast om egendomen vid tiden för skadan använts huvudsakligen för enskilt ändamål.

11.3 Produktansvar gentemot tredje man
I händelse av att Bolaget åläggs produktansvar gentemot tredje man, är Kunden skyldig att hålla Bolaget skadeslös om skadan uppstått som ett resultat av Kundens vilseledande marknadsföring.

11.4 Underrättelse om krav från tredje man
Om tredje man framställer krav mot Kunden med åberopande av produktskada skall Kunden genast skriftligen underrätta Bolaget härom.

12 Immateriella rättigheter
12.1 Användning av immateriella rättigheter
Patent, varumärken, upphovsrätt och andra immateriella rättigheter hänförliga till av Bolaget marknadsförda varor tillhör Bolaget eller annan med vilken Bolaget har distributionsavtal eller avtal om rätt att använda sådana rättigheter. Kunden förvärvar inte någon rätt till sådant patent, varumärke, upphovsrätt eller annan immateriell rättighet hänförlig till varorna och Kundens rätt till användning av Bolagets eller Bolagets avtalsparters immateriella rättigheter begränsas till en rätt att marknadsföra och försälja varorna under de varumärken och i de förpackningar och med användande av de upphovsrätter, som anges av Bolaget.

12.2 Restriktioner
Skulle Bolagets avtalsparter ålägga Bolaget ytterligare restriktioner i vad gäller användandet av sådan avtalsparts immateriella rättigheter skall Kunden rätta sig efter detta så snart Bolaget skriftligen meddelat Kunden om sådana restriktioner.

13 Befrielsegrunder
13.1 Omständigheter utanför parts kontroll
Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder om de hindrar avtalets fullgörande och part skall ej vara skyldig att vidtaga åtgärder för att undvika eller övervinna följderna härav:

13.1.1 Befrielsegrundande omständigheter
Krig, strejk, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export eller importrestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, arbetskonflikt inklusive konflikt på den egna arbetsplatsen, inskränkningar ifråga om drivkraft, eldsvåda, fel i eller försening av leveranser från underleverantörer eller råvaruleverantör, som orsakats av någon av nu angivna befrielsegrunder eller förlust av råvaror under transport till någon av Bolagets anläggningar samt varje annan omständighet varöver part ej kunnat råda; allt under förutsättning att part inte kunde råda över sådan omständighet, samt att omständighetens inverkan på avtalets fullgörande inte kunde förutses vid avtalets ingående.

14 Kvotering
14.1 Kvotering av leveranser
Om den totala efterfrågan på Varorna i enlighet med Bolagets totala orderstock överstiger tillgänglig produktionskapacitet eller om transportsvårigheter av icke ringa omfattning eller andra liknande händelser begränsar tillgången på råvaror vid Bolagets produktionsanläggningar skall Bolaget ha rätt att kvotera sina leveranser.

15 Skadestånd
15.1 Villkor för skadestånd
Om Bolaget är skyldigt att utge skadestånd till Kunden skall skadestånd endast avse sådan skada som Bolaget skäligen kunnat förutse vid tiden för leverans. Under inga omständigheter skall Bolaget svara för försäljnings- och produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada, oavsett om den indirekta skadan uppkommit för att begränsa en direkt skada.

16 Övriga bestämmelser
16.1 Underlåtenhet att utöva rättigheter
Underlåtenhet att utöva rättigheter enligt vad som avtalats skall inte anses innebära att part avstått från att vid senare tillfälle åberopa sådana rättigheter.

16.2
Underlåtenhet av part att åberopa brott mot avtalet eller att utöva sina rättigheter pågrund av sådant avtalsbrott, innebär inte att part avstår från sin rätt att åberopa därefter uppkommande avtalsbrott.

16.3 Rätt att innehålla leverans
Om Kunden blir försatt i konkurs, inleder ackordsförhandling, inställer sina betalningar eller är på sådant obestånd att Köpeskillingen ej kan erläggas, äger Bolaget rätt att innehålla leverans till dess betryggande säkerhet ställts. Bolaget äger häva avtalet, helt eller delvis, om Kunden ej ställer sådan säkerhet.

16.4 Jämkning eller ogiltiga villkor
Om något eller några villkor i dessa allmänna leveransvillkor skulle jämkas eller eljest befinnas vara ogiltiga, skall övriga villkor i de allmänna leveransvillkoren fortfarande gälla oförändrade.

17 Tvister
17.1 Tvist i anledning av allmänna leveransvillkor
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna leveransvillkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av allmän domstol.